Упознајте Кхан Академију

Садржај

Снимци

Предмети

Предмет: Ресурси за тренере (врх)

Област: Референце за тренере

Тема: Школски округ Лос Алтос

Водичи: Школски округ Лос Алтос

Предмет: Економија и финансије (врх)

Област: Финансије и тржишта капитала

Тема: Некретнине

Водичи: Paulson bailout

Тема: Инфлација

Водичи: Основе инфлације

Тема: Новац, банкарство и централне банке

Водичи: Banking and money, 2008 bank bailout, 2011-2012 Greek debt crisis

Тема: Акције и обвезнице

Водичи: Живот компаније - од рођења до смрти

Област: Macroeconomics

Тема: Aggregate demand and aggregate supply

Водичи: Monetary and fiscal policy

Предмет: Друштвене науке (врх)

Област: Америчко грађанско васпитање

Тема: Америчко грађанско васпитање

Водичи: Америчко грађанско васпитање

Област: Историја уметности

Тема: - 400 C.E. Ancient cultures

Водичи: Prehistoric, Древни Блиски исток, Ancient Egypt, Ancient Greece, Ancient Rome

Тема: 1500-1600 End of the Renaissance and the Reformation

Водичи: High Renaissance: Florence and Rome

Тема: Art History Basics

Водичи: Увод

Област: History

Тема: 1700-1900: Просветљење и индустријска револуција

Водичи: Бројне француске револуције и републике

Тема: 1900 - present: The recent past

Водичи: Почетак Првог светског рата, Хладни рат

Тема: Before 1300: Ancient and Medieval history

Водичи: Древно

Предмет: Математика (врх)

Област: 3rd grade (U.S.)

Тема: Measurement and geometry

Водичи: Area, Perimeter

Област: 4th grade (U.S.)

Тема: Factors, multiples and patterns

Водичи: Prime and composite numbers, Чиниоци и садржаоци

Тема: Разломци

Водичи: Поређење разломака, Adding and subtracting fractions with common denominators, Mixed numbers, Децимални бројеви и разломци

Тема: Геометрија

Водичи: Lines, line segments and rays

Тема: Measurement and data

Водичи: Word problems with units

Тема: Множење и дељење

Водичи: Comparing with multiplication, Division

Тема: Place value and rounding

Водичи: Месна вредност, Заокруживање целих бројева

Област: 5th grade (U.S.)

Тема: Arithmetic operations

Водичи: Adding decimals, Multiplication and decimals

Тема: Разломци

Водичи: Сабирање и одузимање разломака, Adding and subtracting fractions word problems, Множење разломака, Дељење разломака, Описни задаци из множења разломака

Тема: Measurement and data

Водичи: Unit conversion, Unit word problems

Тема: Place value and decimals

Водичи: Conceptualizing decimals and place value, Rounding decimals, Multiplication by powers of 10

Област: 6th grade (U.S.)

Тема: Arithmetic operations

Водичи: Сабирање и одузимање децималних бројева, Множење децималних бројева, Dividing whole numbers and decimals, Dividing whole numbers and fractions, Dividing fractions by fractions, Дељење децималних бројева

Тема: Data and statistics

Водичи: Tables, Bar charts, Pictographs and line graphs

Тема: Negative numbers

Водичи: Основе негативних бројева, Апсолутна вредност

Тема: Properties of numbers

Водичи: Најмањи заједнички садржалац, Greatest common factor, Distributive property, Редослед операција

Тема: Ratios, rates, and percentages

Водичи: Describing ratios, Rates, Percentages, Описни задаци са процентима, Unit conversion

Тема: Променљиве и изрази

Водичи: Evaluating expressions, Writing expressions, Equivalent expressions, Solving equations and inequalities with substitution, Thinking about solving equations, Super Yoga plans, Једначине за почетнике

Област: 7th grade (U.S.)

Тема: Fractions and decimals

Водичи: Converting fractions to decimals, Working with rational numbers, Описни задаци са процентима

Тема: Геометрија

Водичи: Measuring segments

Тема: Negative numbers

Водичи: Сабирање и одузимање негативних бројева, Множење и дељење негативних бројева

Тема: Statistics and probability

Водичи: Основе вероватноће, Compound events

Тема: Променљиве и изрази

Водичи: Редослед операција, Manipulating expressions, Two-step equations

Област: 8th grade (U.S.)

Тема: Numbers and operations

Водичи: Rational and irrational numbers, Positive and negative exponents, Exponent properties, Square roots and cube roots, Scientific notation

Област: Алгебра

Тема: Конусни пресеци

Водичи: Елипсе

Тема: Exponent expressions and equations

Водичи: Simplifying radical expressions

Тема: Функције

Водичи: Инверзне функције, Класични снимци о функцијама

Тема: Цртање и анализа линеарних функција

Водичи: Још аналитичке геометрије, Исцртавање линеарних неједначина

Тема: Увод у алгебру

Водичи: Overview and history of algebra, Променљиве и изрази, Manipulating expressions, Writing and interpreting expressions, The why of algebra, Super Yoga plans, Getting a feel for equations and inequalities

Тема: Линеарне једначине

Водичи: The why of algebra, Super Yoga plans, Једначине за почетнике, Једначине са апсолутном вредношћу, Једначине старе школе са Салом

Тема: Линеарне неједначине

Водичи: Compound and absolute value inequalities

Тема: Матрице

Водичи: Множење матрица, Инверзија матрице

Тема: Множење и рашчлањивање израза

Водичи: Рашчлањивање једноставних израза

Тема: Quadratic equations

Водичи: Квадратне разноврсности

Тема: Системи једначина и неједначина

Водичи: Системи неједначина

Област: Applied math

Тема: Journey into information theory

Водичи: Ancient information theory

Област: Аритметика и припрема за алгебру

Тема: Сабирање и одузимање

Водичи: Увод у сабирање и одузимање, Сабирање и одузимање двоцифрених бројева, Сабирање са преносом, Одузимање са позајмљивањем (прегруписавање), Описни задаци из сабирања и одузимања

Тема: Примена математичког резоновања

Водичи: Reading and interpreting data, Cross topic arithmetic

Тема: Аритметичка својства

Водичи: Месна вредност, Заокруживање целих бројева, Rational and irrational numbers, Редослед операција, Дистрибутивно својство, Аритметичка својства

Тема: Децимални бројеви

Водичи: Концептуализација децималних бројева и одређивање места, Децимале на бројевној правој, Поређење децималних бројева, Сабирање и одузимање децималних бројева, Множење децималних бројева, Дељење децималних бројева, Претварање између разломака и децималних бројева, Увод у проценте, Описни задаци са процентима, Процењивање и заокруживање са децималним бројевима, Значајне цифре, Померање децималног зареза ради множења и дељења са 10

Тема: Exponents, radicals, and scientific notation

Водичи: The world of exponents, The square root, The cube root, Exponent properties, Negative and fractional exponents, Scientific notation

Тема: Чиниоци и садржаоци

Водичи: Тестови дељивости, Дељивост и чиниоци, Прости бројеви, Разлагање на просте чиниоце, Најмањи заједнички садржалац, Највећи заједнички делилац

Тема: Разломци

Водичи: Разумевање разломака, Идентични разломци и скраћени облик, Поређење разломака, Сабирање и одузимање разломака, Adding and subtracting fractions with unlike denominators, Множење разломака, Описни задаци из множења разломака, Мешовити бројеви и неправи разломци, Mixed number addition and subtraction, Mixed number multiplication and division, Децимални бројеви и разломци, Дељење разломака, Dividing fractions by fractions, Скупови бројева

Тема: Measurement

Водичи: Area basics, Perimeter

Тема: Множење и дељење

Водичи: Основе множења, Једноцифрено дељење, Почетни описни проблеми из множења и дељења, Вишецифрено множење, Дуууугачко дељење!, "Мрежасто" множење, Дељење кроз одузимање

Тема: Негативни бројеви и апсолутна вредност

Водичи: Основе негативних бројева, Сабирање и одузимање негативних бројева, Множење и дељење негативних бројева, Апсолутна вредност

Тема: Ratios, proportions, units and rates

Водичи: Ratios and proportions, Rates, Unit conversion, Metric system unit conversion, Farenheit and Celsius conversion

Тема: Telling time

Водичи: Telling time

Област: Анализа

Тема: Питања за вежбање АП анализе

Водичи: Примери питања из БЦ анализе

Тема: Одређени и неодређени интеграли

Водичи: Одређени интеграли

Тема: Лимеси

Водичи: Лимеси, Estimating limits from graphs, Теорема о два полицајца

Тема: Sequences, series and function approximation

Водичи: Меклоренови и Тејлорови редови

Област: Геометрија

Тема: Увод у еуклидску геометрију

Водичи: Увод у еуклидску геометрију

Област: Вероватноћа и статистика

Тема: Независни и зависни догађаји

Водичи: Основе вероватноће, Venn diagrams and adding probabilities, Compound, independent events

Тема: Вероватноћа и комбинаторика

Водичи: Вероватноћа помоћу комбинаторике

Тема: Случајне променљиве и дистрибуција вероватноће

Водичи: Случајне променљиве и дистрибуција вероватноће, Поисонов процес

Област: Рекреативна математика

Тема: Мозгалице

Водичи: Мозгалице

Тема: Doodling in Math and more

Водичи: Spirals, Fibonacci and being a plant

Област: Припреме за тестове

Тема: Стандардни калифорнијски тест

Водичи: Алгебра I

Тема: College Algebra I (Accuplacer)

Водичи: Integers and rationals

Тема: College Arithmetic (Accuplacer)

Водичи: Whole Numbers and Fractions, Arithmetic Applications

Област: Тригонометрија и припрема за анализу

Тема: Конусни пресеци

Водичи: Елипсе

Тема: Функције и њихови графикони

Водичи: Инверзне функције

Тема: Лимеси

Водичи: Основе лимеса

Тема: Вероватноћа и комбинаторика

Водичи: Основе вероватноће, Venn diagrams and the addition rule, Compound, independent events, Вероватноћа помоћу комбинаторике

Предмет: Partner content (врх)

Област: NASA

Тема: Measuring the Universe

Водичи: Measuring the solar system

Област: The J. Paul Getty Museum

Тема: Art conservation

Водичи: Art conservation

Предмет: Наука (врх)

Област: Биологија

Тема: Еволуција и природна селекција

Водичи: Еволуција и природна селекција

Тема: Дрво живота

Водичи: Дрво живота

Област: Chemistry

Тема: Introduction to the atom

Водичи: Introduction to the atom

Област: Космологија и астрономија

Тема: Life on earth and in the universe

Водичи: History of life on earth

Тема: Scale of the universe

Водичи: Размера Земље, Сунца, галаксије и свемира, Велики прасак и ширење свемира

Област: Здравство и медицина

Тема: Endocrinology and diabetes

Водичи: Endocrinology and diabetes

Тема: Health care system

Водичи: Health care system

Тема: Heart disease and stroke

Водичи: Heart disease and stroke

Област: MCAT

Тема: Physical processes

Водичи: Vectors and scalars, Newton's laws and equilibrium

Област: Физика

Тема: Forces and Newton's laws of motion

Водичи: Њутнов закон кретања

Тема: Гравитација

Водичи: Њутнов закон гравитације

Тема: Једнодимензионално кретање

Водичи: Померање, брзина и време

Област: Програмирање у Пајтону

Тема: Програмирање у Пајтону

Водичи: Програмирање у Пајтону

Предмет: Разговори и интервјуи (врх)

Област: Друга својства

Водичи: Друга својства

Област: Школски пилоти

Водичи: Школски пилоти